Onze antwoorden voor de kieswijzer

Zo kijkt ADA tegen de vragen van deze tijd aan

In de aanloop naar de verkiezingen krijgen alle partijen een veelheid aan vragen, met het verzoek daarop een standpunt in te nemen. De antwoorden zijn de basis voor de kieswijzer.

Uiteraard ben je het als kiezer nooit helemaal eens met een bepaalde politieke partij en zijn de vragen vaak zo gesteld, dat de partij wordt uitgenodigd echt te kiezen, ook waar er nog wel eens een tussenweg is. Ook is de ruimte om te antwoorden zo beperkt, dat de keuze vaak zwart-wit is.

ADA (Achterhoeks Democratisch Alternatief) wil ook hier volledig open en transparant zijn en publiceert hieronder daarom de stellingen en de door ADA gegeven antwoorden integraal.

Nauwer samenwerken met de Achterhoekraad?

Oneens of eens?

Op bepaalde onderwerpen wil ADA meer Achterhoekse samenwerking. Er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van industriebeleid, woningbouw, toerisme, vervoer, zorg en bereikbaarheid veel zaken die we beter regionaal kunnen regelen. De inrichting van de eigen woon en leefomgeving blijft lokaal.

Wietteelt onder controle van de gemeente toestaan?

Oneens of eens?

Eerst de uitkomst van de landelijke experimenten met legaal gekweekte cannabis afwachten. De ligging aan de Duitse grens en de daarmee samenhangende overlast maken dat Oude IJsselstreek niet als eerste deze kant op zou moeten gaan

Als gemeente bed, bad, brood verzorgen voor uitgeprocedeerde Asielzoekers?

Oneens of eens?

Deze groep heeft hun zaak aan de rechter voorgelegd en deze heeft vastgesteld dat ze geen vluchteling zijn en Nederland dienen te verlaten. Dan is er geen plaats voor opvang die het verblijf verlengt.

Een jongerenraad oprichten?

Oneens of eens?

Alleen als er binnen de betreffende leeftijdsgroep voldoende draagvlak is en er echt een breed samengestelde groep jongeren is, die wil laten weten wat hun specifieke problemen en verlangens zijn.

Een referendum houden bij belangrijke besluiten?

Oneens of eens?

Ja, natuurlijk.

De basisscholen in de kernen koste wat kost behouden?

Oneens of eens?

Het verlies van de school is erg ingrijpend in een kern. De gemeente gaat niet over het open houden van scholen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor goed bereikbaar en kwalitatief onderwijs. Het leerlingaantal zal uiteindelijk doorslaggevend zijn.

Intensieve veehouderij in de gemeente terugdringen?

Oneens of eens?

Oneens! Nederland ligt in een vruchtbare delta, waar voedselproductie een grote bijdrage aan de welvaart levert. Boeren hebben een belangrijke rol in ons buitengebied. ADA is tegen gemeentelijk beleid ter beperking van veehouderij.

Gratis zwemlessen voor alle kinderen invoeren?

Oneens of eens?

Eens, maar niet in de vorm van een geldelijke subsidie. Net als vroeger op de basisschool het schoolzwemmen herinvoeren en verplicht stellen, zodat elk kind de basisvaardigheden van het zwemmen onder de knie krijgt.

Meer geld uittrekken voor jeugdzorg?

Oneens of eens?

Grotendeels oneens. Goede jeugdzorg heeft geen hoger budget nodig. Door vroeghulp, normalisering en integratie binnen het onderwijssysteem worden kostbare en beschadigende maatregelen als uithuisplaatsing minder frequent nodig. Minder bureaucratie helpt ook.

Geld vrijmaken voor het stimuleren van een gezonde levensstijl?

Oneens of eens?

Eens: Een gezonde levensstijl maakt mensen gelukkig. Goed om een gezonde leefstijl te stimuleren, maar liever geen bevoogding van de inwoners. Goede voorlichting en het faciliteren van sportaccomodaties, groenzones en voedselbossen is prima.

Maak een keuze: Financiële meevallers inzetten voor verlagen gemeentelijke belastingen of verhogen voorzieningen niveau?

Eigenlijk geen van beiden. De gemeente heeft een hoge schuld opgebouwd, waarmee we toekomstige generaties niet mogen opzadelen. Na tijden van meer uitgeven dat er binnen komt, kan een meevaller gebruikt worden om afte lossen, voordat de rente stijgt.

De belasting op het eigen woningbezit (OZB) verlagen?

Oneens of eens?

De OZB en de continue verhoging daarvan maakt dat huiseigenaren onevenredig veel bijdragen aan de gemeentefinanciën. ADA is tegen verdere verhoging van de OZB.

De bouw van zonneparken in de gemeente toestaan?

Oneens of eens?

Agrarische grond is er om voedsel mee te produceren. Voor ADA is het gebruik van agrarische grond voor zonneparken onwenselijk voordat de daken allemaal vol liggen.

Maak een keuze: Als gemeente leidend op duurzaamheid of volgen van landelijke initiatieven?

Het is goed om het gebruik van olie en gas terug te dringen. Het overstappen moet wel gaan op basis van haalbaarheid en betaalbaarheid. De gemeente moet wijken niet van het aardgas afsluiten voordat er van de betreffende inwoners een akkoord is ontvangen.

De bouw van windmolens in de gemeente toestaan?

Oneens of eens?

Gemeente Oude IJsselstreek heeft al veel windmolens. Onderhand zijn de andere Achterhoekse gemeenten aan de beurt.

Alle agrarische bedrijven verplichten tot biologische landbouwmethoden

Oneens of eens?

Oneens. De overheid moet zich hier niet mee bemoeien. Er is meer dan voldoende regelgeving voor boeren. Biologische producten zijn niet automatisch gezonder en smakelijker. Laat de consument de vrije keus en laat de markt zijn werk doen.

Maak een keuze: Afvalstoffenheffing berekenen met een vast tarief of afhankelijk van hoeveelheid afval

De omslachtige administratie en de bijbehorende kosten van een tarief naar hoeveelheid wegen niet op tegen het geringe resultaat. De afvalberg kan beter worden bestreden aan de bron, door de verpakkingsindustrie tot actie te dwingen.

Meer geld uittrekken voor de bibliotheek?

Oneens of eens?

Door de groei van andere media en de toegankelijkheid van veel kennis en informatie via het internet is de rol van de bibliotheek als verspreider van kennis en algemene ontwikkeling anders geworden en zou de bedrijfsvoering daaraan moeten worden aangepast. Daarna pas kijken naar wat voor geld in die nieuwe rol nodig is.

Maak een keuze. Het cultuurbudget in de gemeente behouden of verhogen?

Cultuur kan van alles zijn, van muziekschool tot gemeentelijk theater en van toneelvereniging tot avantgardistische schilderkunst. Kunst en cultuur verrijkt en kan mensen gelukkiger maken. ADA is voor de vestiging van een museum in de gemeente. Misschien zelfs 2!

Meer gemeentelijk geld naar sportverenigingen?

Oneens of eens?

Hier ligt het er aan wat de sportverenigingen daarmee gaan doen. Als we door wat extra subsidie, ouderen, nieuwkomers, of jongeren uit financieel zwakkere gezinnen aan het bewegen krijgen en gelukkiger maken, is het de moeite waard.

Maak een keuze: Nieuwe woningen bouwen binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom?

De bestaande regel om eerst te denken aan “inbreiden” voordat je gaat “uitbreiden” moet blijven bestaan. Het ziet er naar uit dat het tekort aan woningen niet alleen binnen de bestaande kernen kan worden opgelost. Nieuwbouwwijken zijn gewoon nodig.

Een zelfbewoningsplicht instellen voor alle woningen?

Oneens of eens?

Oneens: Er is nog altijd behoefte aan een gezonde voorraad huurwoningen, met name in het middenhuursegment en voor ouderen. Investeerders in dit soort woningen zijn bij ADA welkom. Excessen met huisjesmelkers kunnen op een andere manier worden aangepakt.

Woningbouw mag ten koste gaan van natuur

Oneens of eens?

De keuze is ook hier niet zwart-wit. Bij woningbouw zal altijd de inpassing in de natuurlijke omgeving goed moeten zijn en een afweging moeten worden gemaakt tussen natuurwaarden en de woonbehoeften. Het moet dus per geval worden bekeken.

Nieuwbouw in het buitengebied toestaan

Oneens of eens?

Als de agrarische hoofdfunctie niet wordt belemmerd, kan er volgens ADA beperkt in het buitengebied worden gebouwd, b.v. op de plaats van in onbruik geraakte agrarische gebouwen. Dat kan gaan om kleinschalige woningbouw of schone bedrijvigheid.

Maak een keuze: Het buitengebied gebruiken voor woningbouw of duurzame energieopwekking?

Wat ADA betreft moet er ruimte blijven voor agrarisch grondgebruik in ons buitengebied. We staan kritisch tegenover eindeloze velden zonnepanelen. Die horen op het dak. De noodzaak om voldoende woningen te bouwen maakt onontkoombaar dat kernen uitbreiden.

Maak een keuze: Groenonderhoud is een taak van de gemeente of overlaten aan inwoners?

Natuurlijk kunnen bewoners bijdragen aan een groene omgeving en moet er ruimte zijn voor dit soort initiatieven. De gemeente dient uiteindelijk wel te zorgen voor een verzorgd aanzien van de buitenruimte.

Inwoners besluiten zelf over de inrichting van de eigen wijk

Hier een volmondig ja! Bij uitstek geschikt voor burgerparticipatie. Uiteraard binnen de normen van verkeersveiligheid. Vergroeningsprojecten door omwonenden, zoals bv in de Grotestraat in Gendringen, verdienen ondersteuning, ook financieel.

Maak een keuze: Investeren in fietspaden of parkeergelegenheid?

Onmogelijke keuze. Er zijn al veel nieuwe fietspaden. Op schoolroutes natuurlijk meer en veilige fietspaden, maar in onze plattelandsgemeente, met grotere afstanden tot voorzieningen en weinig openbaar vervoer, is de auto geen luxe, maar noodzaak.

Maximumsnelheid van 30 km/u binnen de gehele bebouwde kom invoeren

oneens of eens?

Overal 30 km/u is te drastisch, en niet handhaafbaar. ADA is wel voor het voetgangervriendelijk maken van woonwijken en in de omgeving van scholen, winkelcentra e.d., inclusief snelheidsbeperkende maatregelen.

Meer bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) inzetten op straat?

Oneens of eens?

ADA ziet liever een betere politiebezetting op het platteland. Ook hier komen we er, vergeleken met de randstad, bekaaid vanaf. Gemeentelijke boa’s zijn daarop een welkome aanvulling. Handhaving van regels hoort er nu eenmaal bij en dat gaat steeds beter.

Een lokaal vuurwerkverbod invoeren?

Oneens of eens?

Oneens: Een lokaal vuurwerkverbod is niet te handhaven en heeft daarom geen zin.Eenmaal per jaar met een mooi vuurwerk het nieuwe jaar inluiden moet kunnen. Bij uitwassen en wanordelijkheden moet tegen raddraaiers worden opgetreden.

Cameratoezicht toestaan?

Oneens of eens?

Natuurlijk niet altijd en overal, maar alleen als middel tegen ondermijnende criminaliteit of bij ernstige verstoring van de openbare orde of het woon-en leefklimaat in een buurt.

Meer investeren in uuthuuskes?

Oneens of eens?

Oneens. ADA ziet liever volwaardige duurzame en geïsoleerde permanente woningen. Investeren in dat soort goede goedkope woningen, voor starters en senioren, verdient alle inzet en aandacht van de gemeente. Het bouwen zelf en het investeren is de taak voor de woningbouwcorporatie, Wonion. Die is ervoor.