Agrarisch

Nederland ligt in een rijke en vruchtbare delta, waar voedselproductie nog altijd een grote positieve bijdrage aan de welvaart oplevert. De export van agrarische producten is een economisch zeer belangrijke sector. Sinds mensenheugenis spelen boeren een belangrijke rol in onze omgeving. Dat wil niet zeggen dat alles bij het oude is gebleven en dat de grote veranderingen naar, bijvoorbeeld, een beter niveau van dierenwelzijn, circulaire landbouw en natuur inclusiviteit al tot een eindsituatie hebben geleid. ADA vindt wel dat er altijd een eerlijke afweging moet worden gemaakt waarin de gerechtvaardigde belangen van de huidige agrarische ondernemers zwaarwegend zijn en dat niet alleen natuurontwikkeling of energieproductie de overhand moet krijgen.

Hoe is het nu?

  • Er wordt vooral over de boeren gepraat in plaats van met de boeren.
  • Door opeenstapeling van regels wordt het boeren moeilijk gemaakt.
  • Agrariërs zijn bang te worden verdrongen van hun land voor woningbouw, recreatie, natuur en groene energie.

Hoe kan het anders?

  • De gemeenteraad dient zich uit te spreken voor het behoud van een gezonde boerenstand en agrarische activiteiten in ons buitengebied en te zorgen dat er voldoende grond beschikbaar blijft om te blijven boeren.
  • Er zal nu wel met de boeren worden gepraat. Landeigenaren worden in een vroeg stadium betrokken bij plannen in het buitengebied.
  • De gemeente maakt het meer mogelijk in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen kleinschalige dienstverlenende bedrijven te vestigen, of op het erf van een gestaakt boerenbedrijf woningbouw of woningsplitsing te plegen, mits dit geen belemmering vormt voor naastgelegen agrarische activiteiten.
  • Agrarische grond moet dat het liefst ook blijven. Het plaatsen van zonnevelden is pas aan de orde als de daken vol liggen.
  • Daar waar boeren werken aan de vergroening van het buitengebied, dient er een passende vergoeding van de overheid te komen.