Bestuurscultuur

Volksvertegenwoordiging is bij uitstek een verantwoordelijke opdracht aan de gemeenteraadsleden. Het is onze bedoeling dat de gemeenteraad de stem van de bevolking vertegenwoordigt, de hoofdlijnen van het beleid uitzet en de wethouders en hun ambtenaren kritisch, maar opbouwend controleert. Dit “dualisme” komt in Oude IJsselstreek onvoldoende uit de verf.

De gemeente hoort dicht bij haar burgers en bedrijven te staan. Als bedrijf of als burger heb je de gemeente soms gewoon nodig. Dit vraagt transparantie en toegankelijkheid. ADA vindt dat dit beter kan. De gemeente kan zich positiever opstellen en meer werken vanuit de menselijke maat. Hierbij moet het uitgangspunt van de gemeente zijn dat zij haar burgers en bedrijven meer betrekt bij zaken die hen aangaan. De gemeente kan veel actiever input vragen, zodat burgers en bedrijven meer het gevoel krijgen dat zij zelf actief bijdragen aan hun woon- en leefomgeving. 

Hoe is het nu?

  • Al jaren wordt er gesproken over inspraak, burgerparticipatie en vergelijkbare zaken. De laatste jaren worden de gevleugelde woorden “van buiten naar binnen werken” daarvoor gebruikt. Feitelijk is het bij goede voornemens gebleven.
  • Ambtelijke taal, dit is vaak onbegrijpelijk voor burgers en bedrijven waardoor zij zich niet betrokken voelen bij een onderwerp.
  • Te laat aanleveren van ingewikkelde stukken waardoor besluitvorming lastig is wegens gebrek aan kennis en burgers sneller afhaken.
  • Bij onderwerpen waar veel over vergaderd wordt en waar inspraak mogelijk is, wordt door de betrokkenen bar weinig teruggezien van de inspanning die zij leveren in zo’n proces. Dit is demotiverend en maakt dat burgers en bedrijven nog sneller afhaken om actief een bijdrage te leveren.
  • Met name de partijen van de wethouders hebben eigenlijk nooit kritiek en stemmen zonder morren in met het meeste dat wordt voorgeschoteld. De oppositie is daarentegen wel kritisch, maar ziet haar inbreng weinig gehoord worden.

Hoe kan het anders?

Volksvertegenwoordiging is een serieuze en verantwoordelijke taak. Elk gemeenteraadslid vertegenwoordigt rechtstreeks de stem van de burgers in Oude IJsselstreek. ADA vraagt zich af of deze belangen, in het huidige functioneren van de gemeenteraad, wel zo goed worden behartigd.

ADA vindt dat raadsleden veel beter ondersteund moeten worden in hun volk vertegenwoordigende taak. Dit kan door:

  • Een deel van het budget voor publiekscommunicatie en beleidsmatige ondersteuning van het college te gebruiken door de raadsleden meer kennis en kunde te laten verkrijgen en mogelijkheden te scheppen om daardoor het contact tussen de volksvertegenwoordigers en hen die zij vertegenwoordigen te versterken.
  • Meer gebruik maken van de beleidsmatige ondersteuning van het college ten gunste van de raad.

Dit levert volgens ADA een raad op waarin meer kennis en kunde is om zo haar taken als volksvertegenwoordiging beter te kunnen uitvoeren. Raadsleden kunnen dan het contact met de burgers meer vormgeven en hen beter informeren.
Een andere mogelijkheid om tot een beter functionerende gemeenteraad te komen, waarbij burgers meer én beter vertegenwoordigd zijn, is de invoering van een afspiegelingscollege.
Een afspiegelingscollege is een College van Burgermeester en Wethouders dat is samengesteld uit alle fracties binnen de gemeenteraad.