Bouwen & Wonen

De kijk op bouwen en wonen is de laatste jaren sterk veranderd. Landelijk is de woningmarkt oververhit en zijn honderdduizenden nieuwbouwwoningen nodig. Ook de Achterhoek lijkt in beeld te komen als vestigingsregio vanuit de overvolle Randstad. Het beeld van de Achterhoek als vergrijzende krimpregio begint daardoor langzamerhand te vervagen. Gelukkig maar, want zonder voldoende werknemers voor onze bedrijven, die allemaal ook ergens moeten wonen, komen we er niet.

Hoe is het nu?

 • Het gebrek aan ambtelijke capaciteit belemmert de ontwikkeling van nieuwbouwwijken buiten de woonplaats. De zogenaamde uitleglocaties.
 • Veel leegstaande bedrijfspanden ten opzichte van tekort aan woningen.
 • Gemeente zet onvoldoende in op aanpassingen en wijzigingen van bestaande regels en afspraken om van bedrijfspanden woningen te maken.
 • Onvoldoende mogelijkheden voor nieuwbouw in kleine kernen, zodat starters en senioren “wegtrekken”.
 • Er is binnen de gemeente sprake van “scheefwonen”.
 • Leegstand en verval worden niet aangepakt door planologische belemmeringen.

Hoe het anders kan?

 • Meer nieuwbouw in middenhuurklasse, zodat “scheefwoners” een aantrekkelijk alternatief krijgen.
 • Actieve rol van de gemeente bij opheffen van beperkingen en belemmeringen t.a.v. invulling van leegstand, verval en andersoortige bestemmingen op panden
 • Stimuleren van andere woonvormen voor ouderen, zodat de doorstroom vanuit bestaande, vaak te grote, woningen van ouderen wordt verbeterd.
 • Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geeft ADA ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen. De gemeente moet actief bekend maken dat dit soort initiatieven welkom zijn.
 • Uitgangspunt van de gemeente bij haar woonvisie moet zijn dat kleine(re) kernen andere behoeften hebben. Maatwerk is vereist.