Zorg

ADA vindt dat iedereen goede zorg verdient. Als de gezondheid je in de steek laat moet je erop kunnen vertrouwen dat we elkaar helpen. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers dat als eerste doen. Als er daarna nog een noodzaak is om verdergaande hulp te verstrekken, staan professionele medewerkers klaar om die ondersteuning aanvullend te geven aan diegenen die dat behoeven.

ADA wil dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in een eigen leefomgeving en met ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt.

ADA ondersteunt ook daarom initiatieven voor zorg op kleine schaal. De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt.

We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken. ADA vindt dat de gemeente gebruik moet maken van zogeheten mantelzorgwaardering door een financiële tegemoetkoming te geven en bij te dragen aan het realiseren van een steunpunt. De gemeente zorgt, door vergaande professionalisering van de inkoop van zorg en samenwerking met andere Achterhoekse gemeenten waar dat mogelijk is, voor een scherp inkoopbeleid. Hierdoor kan de verstrekte zorg effectief en kostenefficiënt worden geleverd. ADA vindt het eerlijk als je, naar eigen kunnen, meebetaalt aan de door de gemeente verstrekte zorg. De gemeente heeft daarom, binnen de wettelijke mogelijkheden, een eigen bijdrage.

ADA stelt zich op het standpunt dat de kosten die binnen het totaal van de gemeentelijke taken op het gebied van zorg worden gemaakt maximaal datgeen is, dat op dit gebied van rijkswege en uit de eigen bijdragen wordt ontvangen. Op het moment dat dit budget, dreigt te worden overschreden, dient de gemeente middels efficiëntiemaatregelen tot ombuigingen te komen.

Voorlichting over het voorkomen van gezondheidsrisico’s, andere op preventie gerichte maatregelen en stimulering van sportbeoefening zijn een vast onderdeel van het gemeentelijk beleid. ADA staat ervoor om voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur en gezondheidszorg in de Achterhoek zoveel mogelijk te behouden en zo dicht mogelijk bij de inwoners beschikbaar te maken.

Kwaliteit en efficiency staan voorop binnen het sociaal domein. De gemeente voert de taken uit binnen het van de landelijke overheid verkregen budget. ADA ziet zelfredzaamheid, zelfontplooiing, meedoen en inclusiviteit als belangrijke doelen binnen het sociaal domein.

Het verenigingsleven en sociaal-culturele instellingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid. Zij verdienen een passende subsidiëring, maar niet alles kan. Het bestaande budget moet eerlijk worden verdeeld. Van de eigen leden en gebruikers van voorzieningen mag ook een bijdrage worden verwacht.

ADA wil, na de verkiezingen, graag samenwerken met andere partijen die zich ook inzetten voor een betrouwbare overheid, een kleinere afstand tussen de inwoners en de gemeentepolitiek, leefbaarheid in de kernen en gezonde economische ontwikkelingen.

Oude IJsselstreek verdient politici die benaderbaar zijn, luisteren naar nieuwe ideeën en problemen helpen oplossen. ADA zet in op betrouwbare en transparante financiële huishoudens bij de gemeentelijke organisaties. Daarnaast moet de burger alle kansen krijgen eigen initiatieven uit te rollen. De gemeente moet faciliterend zijn in dienst van de burger.